I dag deltok jeg på en konferanse om sirkulær økonomi i regi av Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net. Konferansen omhandlet sirkulær økonomiens betydning for fremtidig industri, og tok for seg tre sentrale forhold for utvikling av norsk industri: 1) Rask omstillingsevne er nødvendig og krever gode ledere, 2) Økende konkurranse om råvarer krever nytenkning om bruk av ressurser, og 3) Behovet for og kravet til bærekraftig utvikling.

Konferansen ble innledet av statssekretær Lars Andreas Lunde, som orienterte om de politiske føringer lokalt og internasjonalt. Han refererte til Strategi for grønn konkurransekraft, som ble lansert tidligere i år. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke grønn konkurransekraft og omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Videre holdt John Baxter, ved Østfoldforskning, et spennende innlegg: Understanding the true environmental impact of circular economic activity. Han tok for seg Østfoldforskning sitt researcharbeid. Et eksempel han viste til var Redesign QR – et samarbeidsprosjekt mellom Fretex Redesign, Fretex Øst-Norge, dQuist og Østfoldforskning. Du kan lese mer om dette her: Redesign QR.

Jasper Steinhausen og Camilla Haugsten, fra Ouroboros, presenterte så konkrete eksempler på hva andre virksomheter og organisasjoner i Skandinavia har gjort, og gjør. De viste til målt effekt og ringvirkninger – og grønn økonomisk vekst og arbeidsplassutvikling som resultater. Spennende!

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ)

Gjenvinning Østfold og Borg-Plast-Net gikk i fjor sammen for å etablere et norsk senter for sirkulær økonomi tilknyttet miljøet på Øra, Fredrikstad. Prosjektleder Tor Prøitz og nestleder i Gjenvinning Østfold Reija Santala presenterte ambisjoner og mål for senteret.

Senteret skal ha oversikt over restprodukter som kan nyttes ved utvikling av nye råvarer gjennom utvikling og innovasjon, og senteret vil arbeide med  de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Les mer om senteret her: www.nssø.no 

Økt konkurransekraft gjennom det grønne skiftet.

Tor Prøitz orienterte videre om framdriften og inviterte til stiftelsesmøtet av senteret.

Det var en spennende konferanse, og jeg har stor tro på senteret som nå etableres.

//Camilla Brox